TEMAMØTE: ET HELHETLIG SKATTESYSTEM FOR NÆRINGSLIVET I MIDT-TROMS?

Med lett ironisk undertone inviteres Profilgruppas medlemmer til Botnhamn torsdag 13. april, til en ettermiddag i Superprofittens rike. Hensikten med møtet er å gjennomgå det såkalte Torvik-utvalgets forslag til endringer i det norske skattesystemet, med fokus på konsekvenser og effekter for næringslivet i vår region.

Hvordan vil de foreslåtte endringene i eierskaps- og selskapsbeskatningen slå ut for vårt lokale næringsliv? Og hvordan vil den samla skatten på kapitalbeholdning (formue, arv, eiendom) påvirke konkurransekrafta til bedrifter i vår region, dersom utvalgets forslag blir realisert? 

TID: TORSDAG 13. APRIL 2023 KL. 13:00 - 16:30 (felles bussavgang fra Finnsnes kai kl. 12:00)

STED: MEYERBRYGGA/BOTNHAMN BYGDESAMLING, BOTNHAMN

Vi ber om påmelding snarest, og seinest tirsdag 11. april 2023. Meld deg på via påmeldingsskjema, eller ved å sende en e-post til sekretariatet på adm@profilgruppa.no

INFORMASJON OG BAKGRUNN FOR MØTET

Finansminister i regjeringen Solberg, Jan Tore Sanner, satte i 2021 ned et utvalg av økonomer og jurister som skulle ta en helhetlig gjennomgang av det norske skattesystemet. I desember 2022 overleverte utvalgsleder Ragnar Torvik resultatet til nåværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum, i form av rapporten Et helhetlig skattesystem (NOU 2022:20).

Torvik-utvalget foreslår endringer på flere sentrale skatteområder, bl.a. endringer i beskatning av formue, aksjeinntekter og bolig, endringer i merverdiavgiftsatser og gjeninnføring av arveavgiften. Et samla utvalg ønsker å gjøre det attraktivt å være i arbeid og foreslår ulike grep for å redusere beskatningen av arbeidsinntekt. Utvalget er imidlertid ikke helt samstemt om hva som er riktig nivå på selskapsskatten, kapitalskatten, formueskatten og en eventuell ny arveskatt, men deres omforente forslag er nå ute på offentlig høring, med høringsfrist 15. april.

80% av Profilgruppas medlemmer er private bedrifter og sammensetningen av bedrifter gjenspeiler i stor grad regionens næringsliv i en av Nord-Norges største industri- og eksportregioner. Tyngden av arbeidsplasser og virksomheter ligger på industri, sjømat og tilknytta leverandørnæring, men også bygg og anlegg, handel, service og finans er representert. Det lokale eierskapet er omfattende og preger både regionen og samarbeidet i Profilgruppa.

Profilgruppas styre er opptatt av en skatteretning som stimulerer lokalt eierskap og investeringsvilje, oppbygging av regional kompetent kapital, hensiktsmessig og bærekraftig utnytting og foredling av norske råvarer og ressurser, lokal verdiskaping, investering i arbeidsplasser og bosetting i distriktene.  Mange av våre bedriftsledere opplever nå at disse perpektivene forsvinner i blindsonen i jakten på å få identifisert nordnorske bedrifter og bransjer med en avkastning som passer inn i kategorien unormalt høy. Debatten rundt grunnrente har vist at veien er kort mellom lokal samfunnsbygger og uønsket superprofitør, og at politikkutformingen preges og svekkes av mangelen på viktig nyansering og dermed står i fare for å feile.

Profilgruppa har med lett ironisk undertone gitt dette temamøtet overskriften En ettermiddag i Superprofittens rike, uten at vi dermed ser på grunnrente/ressursrentebeskatning for havbruk og fiskeri som det mest avgjørende elementet i et nytt framtidig skattesystem. De omfattende diskusjonene rundt grunnrenta har egentlig tatt opp hele plassen og vi har ikke fått sett nærmere på - og dermed ikke tatt stilling til - foreslåtte endringer innenfor andre viktige deler av skattesystemet som påvirker konkurransekrafta til næringslivet vårt.

Akkurat det håper vi å få gjort noe med i vårt temamøte 13. april, hvor flere av Profilbedriftene vil si noe om hvordan Torvik-utvalgets konkrete forslag til endringer vil kunne slå ut for deres virksomhet. Som inspirator og faglig kunnskapskilde har vi fått med oss en av landets beste skattejurister og engasjert medlem av Torvik-utvalget: Bettina Banoun, som er partner i advokatfirmaet Wiersholm.

 PROGRAMSKISSE

 12:00 – 13:00   Buss fra Finnsnes kai til Meyerbrygga/Botnhamn Bygdesamling

  • Servering av lunsj
  • Introduksjon til Profilgruppas arbeid med innspill til nytt skattesystem v/styreleder Jan Fredrik Jenssen
  • Viktige hovedgrep i en helhetlig skattereform v/Bettina Banoun
  • Konsekvenser og effekter av foreslåtte endringer i skattesystemet v/ulike Profilbedrifter
  • Innspillsrunde og dialog

16:30 – 17:30   Buss fra Meyerbrygga/Botnhamn Bygdesamling til Finnsnes kai