FELLES INNSPILL TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN

Troms og Finnmark Fylkeskommune har bedt om innspill og regional involvering for å avklare hva fylket skal melde inn til arbeidet med NTP 2025-36, på de statlige ansvarsområdene riksvei, kyst, lufthavner og jernbane. De tre klyngene Profilgruppa, Sjømatklyngen Senja og Visit Senja Region har valgt å samordne sine innspill i en felles uttalelse, hvor hovedutfordringene på de nevnte transportområdene for næringslivet i Midt-Tromsregionen trekkes fram og rangeres/prioriteres.

I forbindelse med innspillsrunden til arbeidet med NTP 2022-33, utarbeida de tre klyngene en felles uttalelse i januar 2020. Siden den gang har det ikke skjedd store endringer i vår region hverken på riksvei-siden, lufthavner eller jernbane, og innspillene fra 2020 er derfor fortsatt i stor grad gjeldende. Når det gjelder arbeidet med havner og farled er noen prosjekter igangsatt, og på dette området er uttalelsen derfor oppdatert og justert.

Fylkeskommunen arrangerer et innspillsmøte i Tromsø fredag 14. april, og på dette møtet vil daglig leder i Sjømatklyngen - Aleksander Uteng - fremme klyngenes samla innspill til NTP.